Reklamační řád

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami („VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

Jakost při převzetí

V případě, že má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění činí 24 měsíců,  není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

V této lhůtě 24 měsíců může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Pokud není oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

Uplatnění reklamace

Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno u firmy KUR sport Milan Myšík, což kupující musí potvrdit předložením dokladu o koupi.

Kupující může vadné zboží reklamovat:

 • osobním doručením na jednu z našich prodejen
 • poštovním doručením na adresu prodejny v Benešově nad Ploučnicí (KUR sport – Děčínská 554, 407 22 Benešov n. Pl.)

Žádáme kupující, aby nás (prodávajícího) in­formovali o reklamaci zboží před odesláním. Je nutné doložit doklad společně se záručním listem k zakoupenému zbo­ží.

Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím. Reklamované zboží nesmí být odesláno na dobírku.

Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu.

Po řádném vyřízení reklamace prodávající vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem.

Při oprávněné reklamaci hradí prodávající výlohy na zaslání zboží zpět kupujícímu.

V případě neoprávněné nebo neuznané reklamaci je účtován manipulační poplatek ve výši poštovného a balného na zaslání zpět zákazníkovi.

Porušením výrobního čísla, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Výrobní čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • mechanickým poškozením zboží,
 • neodborným servisem,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • nevhodným používáním.

Odmítnutí reklamace

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

Dále je prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

 

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. března 2017 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

KURsport.cz